1708 тг

5.0
Рейтинг: 5
Оценили: 4

Кiтапта XX ғасырдың бас кезiндегi қазақ зиялыларының отарлық езгi мен ортағасырлық мешеулiкке қарсы күресi, Ќ.Бөкейханов пен А.Байтџрсынџлы бастаған саяси қайраткерлердiң тәуелсiз мемлекет — Алаш автономиясын қџру жолындағы жанкештi еңбегi тың деректер негiзiнде баяндалады.
Кiтап студент жастарға, тарихшы мамандарға, сондай-ақ қалың оқырманға арналған. Монографияның бiрiншi кiтабы жаңа фактi және тџжырымдармен толықтырылып қайта басылып отыр.

ISBN

9965-36-662-4

Шыққан жылы 

2008

Пішімі

84x108 1/32

Көлемі

480 бет

Түсі

ақ-қара